echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 위치 구리시 토평동
 주거형태 계단식 아파트
 면적 115 ㎡ 

 

  


 

<도면 before & after>

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<현관 before & after>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 <주방 before & after>

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

<욕실 before & after> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

<3D 디자인 이미지>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 <3D 디자인 이미지>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<3D 디자인 이미지> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Summary위치       구리시 토평동주거형태  계단식 아파트면적       115㎡공사내용타일 - 수입, 국산바닥 - LG하우시스 바닥재페인트 - 바이오세라믹욕실 - 아메리칸스탠다드, 대림, 이누스 외창호 - 이건창호벽지 - LG 실크벽지, 수입벽지필름 - 도어, 몰딩류 마감전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체 및 신설목공 - 도어교체, 몰딩류교체, 간접등박스 시공 외가구 - 주방, 신발장, 붙박이장, 수납장 제작 (제작가구)기간 - 4주

[세미콜론디자인] 인테리어 문의 - 구리시, 남양주시, 별내동, 강동구, 송파구, 중랑구, 광진구


상담예약 : 070-4148-1204