echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204
 


                                                                                                   

 

                                                                                                     위치       l  구리시 인창동

                                                                                                     주거형태 l  아파트

                                                                                                     면적       l  127m2(구 38평)

                                                                                                     가족구성 l  부부, 딸, 아들 


 


 


 


 


  

도면 before & after


 


 


 


 


 


 


 


 

  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 <공사 before & after>


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


<3D 디자인 이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Project Summary


면적            127m2(구38평)

위치          구리시 인창동

주거형태    계단식 아파트

가족구성원  부부, 딸, 아들

공사내용    타일 - 수입,국산

                  바닥 - LG 강마루

                  페인트 - 바이오세라믹

                  욕실 -이누스, 대림

                  창호 - 이건창호

                  벽지 - LG 실크벽지, 수입벽지

                  필름 - 도어,몰딩류 마감

                  전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체,신설

                  목공 - 도어교체, 몰딩류교체, 가벽신설, 간접등박스 시공

                  가구 - 주방,신 발장, 붙박이장, 수납장 제작(제작가구)

기간 3주


 


 


 


 


 


 


 


 


 


[디자인라곰] 인테리어 문의 [강동구, 중랑구, 광진구, 남양주시,구리인테리어]
전        화 : 070-4148-1204
카 카 오 톡 : @ 디자인라곰
인스타그램 : @ 디자인라곰
블   로  그 :
 http://blog.naver.com/echinate01