echinate01@naver.com 031 . 551 . 1204


 

 

 

 

                                                                                                     위치       l  남양주 별내동
                                                                                                     주거형태 l  아파트

                                                                                                     면적       l  150m2(구 44평)

                                                                                                     가족구성 l  부부, 딸 
 


 


 


 


도면 before & after  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


<공사 전 사진>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


<3D 디자인이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


<3D 디자인이미지>


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Project Summary

면적                 146m2(구44평)

위치                 남양주시 별내동


주거형태           계단식 아파트


가족구성원        부부, 딸


공사내용           타일 - 수입, 국산 

                       바닥 - 수입 원목마루, 이건 강마루

                       페인트 - 바이오세라믹


                       욕실 - 아메리칸스텐다드, 이누스, 대림


                       벽지 - LG 실크벽지, 수입벽지


                       필름 - 도어, 몰딩류, 샷시 마감

                       전기 - 전체 LED 등기구 교체, 콘센트류 교체, 신설


                       목공 - 도어교체, 몰딩류교체, 가벽신설, 간접 등박스 시공 

                       가구 - 주방가구,신발장,붙박이장, 서재 책장 제작(제작가구)

기간                 3주


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

[디자인라곰] 인테리어 문의 [강동구, 중랑구, 광진구, 남양주시,구리인테리어]
전        화 : 070-4148-1204
카 카 오 톡 : @ 디자인라곰
인스타그램 : @ 디자인라곰
블   로  그 :
 http://blog.naver.com/echinate01